برای از بین بردن بوی بد فاضلاب اتک به شما پیشنهاد میکنه : ماهی یک بار از مایع بوگیر فاضلاب اتک استفاده نمایید.