برای داشتن لوله هایی پاکیزه و بدون دردسر اتک به شما پیشنهاد میکنه : ماهی یک بار از مایع لوله باز کن اتک استفاده نمایید.